climberclimberv16

Pravidla

Pravidla vycházejí ze stanov ČHS pro pravidla soutěžního lezení
Viz …. http://www.horosvaz.cz/res/data/057/010463.pdf


1 OBECNÁ PRAVIDLA

1.1 DISCIPLÍNY

Soutěže ve sportovním lezení se dělí do následujících disciplín:
a) Lezení na obtížnost: cesty se lezou s jištěním soutěžícího lanem a nejdelší dosažená vzdálenostv linii cesty určuje umístění soutěžícího.
b) Bouldering: řada jednotlivých, krátkých cest (boulderů) je lezena bez lezeckého lana, s ochrannými matracemi. Úhrnný počet bodů dosažených soutěžícím při lezení boulderů a počet pokusů nutnýchk jejich získání určuje umístění soutěžícího.
c) Rychlost: cesty jsou lezeny s horním jištěním (top-rope) a soutěžící je jištěný odspodu. O umístění
soutěžícího rozhoduje čas, potřebný k přelezení cesty.

1.2 LEZECKÁ STĚNA

Celý povrch lezecké stěny je možno použít k lezení s následujícími výjimkami, které určí pořadatel závodu při zahájení:
Například:
a) Otvory v lezecké stěně sloužící k montáži chytů nesmí soutěžící v lezení používat rukama ani nohama
b) Pro lezení není dovoleno používat ani boční, ani horní okraj stěny.
c) je-li na stěně zároveň více chytů (stupů) než je určeno v daném závodní trati, označí pořadatel, které chyty (stupy) smí závodník ve svém pokusu k výstupu použít. Doporučeno je barevné označení, aby závodníci byli obeznámeni, které opěrné body smějí použít.

1.3 BEZPEČNOST

a) Pořadatel soutěže je zodpovědný za udržování bezpečnosti na závodišti a ve veřejném prostoru
ve vztahu k veškerým aktivitám spojeným s průběhem soutěže.
b) Hlavní rozhodčí po poradě s Hlavním stavěčem má pravomoc dělat rozhodnutí související
s otázkami bezpečnosti na závodišti, včetně toho, že odmítne povolit start nebo pokračování jakékoliv
části soutěže. Jakákoliv osoba, na kterou má Hlavní rozhodčí podezření, že porušila nebo
pravděpodobně porušila bezpečnostní postupy, bude zbavena svých povinností a/nebo bude muset
opustit závodiště.
c) Jističi jmenovaní pořadatelem musí být vycvičeni pro soutěžní způsob jištění. Hlavní rozhodčí
může pořadatelům kdykoliv v průběhu soutěže nařídit výměnu kteréhokoliv jističe. Je-li jistič vyměněn,
nesmí mu být dovoleno nadále jistit jakéhokoliv soutěžícího v dané soutěži.
d) Každá cesta nebo boulder musí být navržen tak, aby se předešlo nebezpečí zranění
soutěžícího při pádu, popřípadě zranění nebo omezení jakéhokoliv jiného soutěžícího nebo třetí
osoby.
e) Hlavní rozhodčí a Hlavní stavěč musejí zkontrolovat každou cestu nebo boulder před zahájením
každého soutěžního kola, aby se zajistilo zachování bezpečnostních norem.
f) Veškeré vybavení používané v soutěži – jak organizátorem, tak soutěžícími - musí být v souladu
s odpovídajícími normami. V rámci těchto požadavků musejí soutěžící v lezení na obtížnost a na rychlost používat jednoduché lano poskytnuté pořadateli.

1.3.1 Následující bezpečnostní opatření musí být dodržována při stavbě cest:

a) Každý bod postupového jištění použitý v soutěži, včetně posledního, musí být vybaven expreskou:
schválená a správně zapnutá 8 nebo 10 mm karabina Maillon Rapide, ke které je připnuta spojitá,
strojově sešitá smyčka, na jejímž druhém konci je karabina, ke které soutěžící musí připnout lano.
Musí být minimalizována možnost přetočení karabiny.
b) Tam, kde je potřeba prodloužit normální expresku, použijeme namísto kratší expresky spojitou,
strojově sešitou smyčku o stejné nosnosti. Oko smyčky je možné spojit lepicí páskou. Za žádných
okolností není možné takovouto smyčku zkracovat nebo upravovat za pomoci uzlů. Za žádných
okolností se nesmí použít řetěz z normálně dlouhých expresek (spojených jedna k druhé buď za pomoci karabiny Maillon Rapide nebo za pomoci karabin s pojistkou či bez ní). Není dovoleno
používat svázané lano nebo svázanou plochou smyčku.
c) Hlavní rozhodčí musí ověřit, že je na místě vhodně kvalifikovaný zdravotnický personál, aby bylo
možné zajistit rychlou pomoc v případě jakékoliv úrazu nebo zranění soutěžícího či pořadatele na závodišti.
Tento zdravotnický personál soutěže musí být přítomen od plánovaného otevření izolace nebo
rozcvičovací zóny do konce pokusu posledního soutěžícího.
d) Existují-li důvody věřit, že je soutěžící z jakéhokoliv důvodu nezpůsobilý soutěžit (např. zranění
nebo nemoc), je Hlavní rozhodčí oprávněn vyžádat si prohlídku soutěžícího. Tu provede zdravotník
pořadatele a bude spočívat v následujícím tělesném testu.
e) Za žádných okolností není možné přijímat zvláštní opatření na základě žádosti soutěžícího
(např. slézaní z vrcholu boulderu na zem po žebříku).

1.4 STARTOVNÍ LISTINY

a) Oficiální startovní listina kvalifikačního kola musí být sestavena neprodleně po ukončení
registrace soutěžících v den závodu. Startovní listiny budou zveřejněny na oficiální soutěžní vývěsní tabuli a v izolaci a budou k dispozici členům soutěžní poroty, vedoucím týmů, komentátorovi a zástupcům médií.
b) Startovní listiny pro každé nadcházející kolo soutěže budou sestaveny a vydány ve shodě s výše
napsaným, a to poté, co budou vypsány oficiální výsledky a po uzavření veškerých protestů.
c) Startovní listiny musejí obsahovat následující informace:
- Startovní pořadí
- Jméno, příjmení, ročník narození soutěžícího

1.5 REGISTRACE A IZOLACE

a) Všichni soutěžící způsobilí soutěžit v některém kole soutěže se musejí zaregistrovat
v registračním oddělení, a to nejpozději v časovém limitu určeném pořadateli.
b) Pouze níže jmenované osoby mohou vstoupit do izolační zóny:
- Pořadatelé
- Soutěžící oprávnění účastnit se aktuálního soutěžního kola
- Oprávnění trenéři
c) Do izolační zóny nesmějí zvířata. Výjimky z tohoto pravidla musejí být schváleny Hlavním
rozhodčím.
d) Soutěžící musejí dodržovat podmínky izolace během celé doby, kdy se pohybují v soutěžním
prostoru, a to včetně přípravných a soutěžních zón. To znamená, že nesmějí získávat jakékoliv
informace od osob mimo soutěžní prostor, aniž by měli povolení od Hlavního rozhodčího. Při porušení
tohoto pravidla bude soutěžící diskvalifikován.
e) Žádný soutěžící nebo člen týmu u sebe nesmí mít žádné elektronické komunikační zařízení,
když se nalézá v soutěžním prostoru, aniž by mu to povolil Hlavní rozhodčí.
f) Soutěžící nesmí v průběhu pozorování a lezení poslouchat žádné audio zařízení.

1.6 PROHLÍDKA CESTY

a) Před začátkem pokusu daného kola je soutěžícím registrovaným pro toto konkrétní kolo
povolena prohlídka cesty, během níž mají příležitost si prohlédnout cestu nebo boulder.
b) Při prohlídce musejí soutěžící dodržovat pravidla izolace. Trenéři nesmějí soutěžící během
pozorování doprovázet. Soutěžící musejí po dobu pozorování setrvat ve vyznačeném pozorovacím
prostoru. Není povoleno lézt na stěnu nebo si stoupat na jakékoliv vybavení nebo nábytek. Soutěžící
nesmějí žádným způsobem komunikovat s kýmkoliv mimo prostor pro prohlídku.
c) Během času určeného k prohlídce cest nebo boulderů mohou soutěžící používat dalekohled,
mohou si kreslit náčrtky (plánky) nebo si psát poznámky. Žádné jiné pozorovací nebo záznamové
vybavení není povoleno.
d) Soutěžící nesmí mít jiné informace o dané cestě nebo boulderu než ty, které získají v průběhu
oficiální prohlídky nebo ty, které získají od Hlavního rozhodčího nebo Hlavního stavěče.
s) Je na vlastní zodpovědnosti každého soutěžícího, aby se informoval o veškerých pokynech
týkajících se dané cesty nebo boulderu.

1.7 PŘÍPRAVA PŘED LEZENÍM

a) Po obdržení oficiálního pokynu k opuštění izolace a pokračování do přípravné zóny, nesmí
soutěžícího doprovázet nikdo jiný než pověření činitelé.
b) S příchodem do přípravné zóny si soutěžící provede poslední přípravy před svým pokusem,
nazuje si lezečky, naváže se na lano atd., cokoliv je relevantní pro daný typ soutěže.
c) Veškeré používané lezecké vybavení, včetně navázání v případě lezení na obtížnost, musí být
schváleno pověřeným činitelem jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska vyhovění předpisům ČHS, a
to ještě předtím, než je soutěžícímu povoleno zahájit svůj pokus na cestě/boulderu. Každý soutěžící je
výhradně zodpovědný za vybavení a oblečení, které při svém pokusu hodlá použít.
d) Každý soutěžící se připraví na opuštění přípravné zóny a k přechodu do soutěžní zóny, když
k tomu bude vyzván. Jakékoliv nepřiměřené zdržení v tomto ohledu může vyústit v napomenutí pořadatelem. Jakákoliv další prodleva bude mít za následek diskvalifikaci.
1.8 OBLEČENÍ A VYBAVENÍ
a) Veškeré vybavení, které soutěžící používá, musí být v souladu s příslušnými normami. Použití
neschváleného vybavení nebo neschválené úpravy vybavení, uzlů, jakékoliv porušení jakékoliv části pravidel, bude mít pro soutěžícího za následek napomenutí pořadatelem.
b) Pořadatel má právo vybavit soutěžící jednotným soutěžním dresem – trikem. Soutěžící je
povinen takový dres nosit v průběhu všech svých pokusů a při vyhlášení výsledků.
c) Nošení úvazku je povinné v lezení na obtížnost a na rychlost. Soutěžící může podle uvážení
používat pytlík s magnéziem, lezeckou helmu a oblečení (navíc k soutěžnímu dresu), které uzná za vhodné.
d) V rámci pokusů na cestě nebo na boulderech mohou soutěžící používat magnézium (suché
nebo tekuté).

1.9 ÚDRŽBA STĚNY

a) Hlavní stavěč musí ověřit, že je v průběhu každého kola k dispozici zkušený tým údržby, aby
bylo možné efektivně a bezpečně provést jakoukoliv údržbu nebo opravu nařízenou Hlavním
rozhodčím. Bezpečnostní opatření musejí být striktně dodržována.
b) Na základě pokynů od Hlavního rozhodčího musí Hlavní stavěč okamžitě zorganizovat opravné
práce. Po skončení opravy musí Hlavní stavěč opravu zkontrolovat a informovat Hlavního rozhodčího
o tom, jestli výsledek opravy nevyústil v nějaké nespravedlivé výhody/nevýhody pro následující
soutěžící. Rozhodnutí Hlavního rozhodčího o tom, jestli pokračovat v daném kole nebo jej zastavit a
začít od začátku, je konečné a nelze se proti němu odvolat.

1.10 TECHNICKÉ INCIDENTY

a) Technický incident je jakákoliv událost, která pro soutěžícího vyústí ve znevýhodnění nebo
v nespravedlivé zvýhodnění a kterou soutěžící svým počínáním nezpůsobil. Typy technických
incidentů a opatření, následujících při jejich výskytu, to vše je specifikováno níže, v příslušných částech týkajících se lezení na obtížnost, boulderingu a rychlosti.
b) Obecně je třeba se technickým incidentem zabývat následujícím způsobem:
- Technický incident v případě, že je soutěžící v nepovolené poloze
Je-li soutěžící v nepovolené poloze v důsledku technického incidentu, je jeho pokus ukončen. Hlavní
rozhodčí musí okamžitě rozhodnout, zda ohlásit technický incident a povolit soutěžícímu dodatečný
pokus v souladu s pravidly platnými pro technické incidenty té které disciplíny.
- Technický incident v případě, že je soutěžící v povolené poloze
Je-li soutěžící v povolené poloze v důsledku technického incidentu oznámeného Hlavním
rozhodčím, může se buď rozhodnout, že bude pokračovat v lezení nebo ohlásí technický incident.
Rozhodne-li se soutěžící lézt dál, znamená to konec technického incidentu a v budoucnu nebude brán
ohled na žádné protesty s tímto incidentem spojené.
Je-li soutěžící stále v povolené poloze v důsledku technického incidentu ohlášeného soutěžícím,
musí popsat podstatu technického incidentu a se souhlasem Hlavního rozhodčího může buď
pokračovat, nebo nepokračovat v lezení. Rozhodne-li se soutěžící lézt dál, nebude v budoucnu brán
ohled na žádné protesty s tímto incidentem spojené.
c) Potvrzení nebo odmítnutí technického incidentu je v kompetenci Hlavního rozhodčího, který se v případě potřeby může poradit s Hlavním stavěčem. Rozhodnutí je konečné.

1.11 VÝSLEDKOVÉ LISTINY

a) Na konci každého soutěžního kola je na základě práce rozhodčích sestavena a oficiálně
schválena Hlavním rozhodčím výsledková listina. Tento oficiální dokument je třeba
neprodleně zveřejnit.
b) Na konci soutěže je třeba připravit a vydat oficiální výsledkovou listinu, ukazující konečné
umístění soutěžících, stejně tak jako jejich výsledky z dílčích kol soutěže.
c) Veškeré oficiální výsledkové listiny je třeba vydávat na oficiální soutěžní tabuli a kopie je třeba dát k dispozici oficiální soutěžním činitelům a komentátorovi. Oficiální výsledkové listiny musí obsahovat čas vydání.

1.12 SLAVNOSTNÍ AKTY

a) Není-li Hlavním rozhodčím určeno jinak, musejí se všichni soutěžící zúčastnit zahajovacího
ceremoniálu, pokud se koná.
b) Není-li výslovně Hlavním rozhodčím určeno jinak, zúčastní se 3 nejlepší finalisté slavnostního
aktu udílení cen.

2. LEZENÍ NA OBTÍŽNOST

2.1 OBECNĚ

a) Tato pravidla je třeba číst ve spojitosti s částí 1, Obecná pravidla.
b) Soutěže v lezení na obtížnost se konají na účelově vyrobených umělých stěnách.
c) Všechny soutěže v lezení na obtížnost se lezou se spodním jištěním soutěžícího. U vybraných
kategorií mládeže je povoleno lézt s horním jištěním – top-rope.
d) Cesta je považována za úspěšně přelezenou, pokud byla přelezena v souladu s platnými
pravidly a pokud bylo lano zapnuto z regulérní polohy do poslední expresky. V případě cesty lezené
top-rope, je nutné dosáhnout posledního chytu oběma rukama. Tento chyt musí být jasně označen a musí na něj být upozorněno při prohlídce cesty.
e) Soutěž v lezení na obtížnost se obvykle sestává z:
- kvalifikačního kola, které se musí odehrávat na dvou nestejných cestách. Obě cesty musí být
přibližně stejného rázu a podobné technické obtížnosti. Cesty jsou přelézány stylem FLASH
- finále, které se odehrává na jedné cestě, která je lezena stylem On-sight.

2.2 STARTOVNÍ LISTINY

a) Startovní pořadí na první kvalifikační cestě bude náhodné (pořadí v prezentační listině). Startovní pořadí na druhé kvalifikační cestě bude v opačném pořadí.
b) Odpočinek mezi dokončením pokusu na první cestě a nástupem pokusu na druhé cestě musí být
minimálně 20 minut.
c) Startovní pořadí v kolech následujících po kvalifikačním kole musí být opakem umístění v předchozím kole (např. nejlépe hodnocený soutěžící leze jako poslední). V případě
společného umístění dvou a více soutěžících v kvalifikačním kole bude jejich startovní pořadí dané pořadím v prezentační listině.
d) Startovní pořadí pro superfinále je stejné jako pro finále.

2.3 PROHLÍDKA CEST

a) O délce prohlídky rozhoduje Hlavní rozhodčí po poradě s Hlavním stavěčem a za normálních
okolností by tato doba neměla přesáhnout 6 minut na každou cestu.
b) Soutěžící se mohou dotýkat prvního(ch) chytu(ů) za předpokladu, že obě chodidla zůstanou na zemi.
c) Na konci doby určené k prohlídce cesty se soutěžící musejí neprodleně vrátit do izolace nebo
do přípravné zóny. Každé nepřiměřené zdržení může vyústit v napomenutí pořadatelem, jakákoliv další prodleva bude mít za následek diskvalifikaci.

2.4 BEZPEČNOST A JIŠTĚNÍ

1. Na nástupu do pokusu každého kola:
a) Každý soutěžící musí být vybaven v souladu s pravidly a nařízeními ČHS týkajícími se vybavení
b) Lezecké lano musí být navázáno k úvazku soutěžícího za pomoci osmičkového uzlu zajištěného
jedním uzlem navíc.
c) Před nástupem soutěžícího do cesty musejí jističi zkontrolovat (nejlépe v přípravné zóně), že je
soutěžící vybaven v souladu s pravidly, že je lano navázáno na jeho úvazek a že je úvazek správně upevněn.
d) Předtím, než soutěžícího doprovodí pod cestu, musejí jističi zajistit, že je lezecké lano stočené nebo
jinak uspořádané tak, že je možné jej okamžitě a správně používat.
e) Hlavní rozhodčí po poradě s Hlavním stavěčem rozhodne, jestli budou jističi na začátku cesty
potřebovat asistenta, aby se soutěžícímu zajistila dodatečná bezpečnost na spodní části cesty.
2. Hlavní rozhodčí může po poradě s Hlavním stavěčem rozhodnout o tom, že se lano předem
cvakne do první expresky, nebo jiného jistícího bodu. Pokud je možné, je třeba konstruovat trať
takovým způsobem, aby k tomuto opatření nemuselo dojít.
3. Lezecké lano musí být pod kontrolou jednoho jističe, kterému pokud možno asistuje jeden
pomocník. Po celou dobu lezeckého pokusu soutěžícího na cestě musí jistič dávat neustále dobrý
pozor na jeho postup, aby zajistil že:
a) Soutěžícího pohyby nebudou nijak omezovány příliš napjatým lanem
b) Když se soutěžící pokusí zapnout lano do bodu postupového jištění, musí mít k dispozici
dostatečně volné lano, pokud se zapnutí nepodaří, průvěs musí být okamžitě dobrán
c) Všechny pády budou zastaveny dynamickým a bezpečným způsobem. Kvůli specifické povaze
lezení na obtížnost je možné používat pouze ručně ovládané jistící pomůcky. Veškeré jistící
prostředky musí být schváleny Hlavním rozhodčím
d) Soutěžící nebude vystaven žádným nepřiměřeným pádům
e) Je věnována velká pozornost na zajištění toho, aby nebyl padající nebo spouštěný soutěžící
vystaven žádnému nebezpečí zranění, způsobenému hranou převisu nebo jiným prvkem lezecké
stěny.
4. Jistič musí neustále povolovat lano o vhodnou délku. Jakékoliv napnutí lana může být
považováno za umělou pomoc nebo překážku pro soutěžícího a v takovém případě musí Hlavní
rozhodčí oznámit technický incident.
5. Po zapnutí lana k poslední expresce nebo po pádu je nutné soutěžícího spustit na zem. Je třeba
dávat pozor, aby se soutěžící nedostal do kontaktu s žádným na zemi nebo jinde umístěným
zařízením.
6. Zatímco si soutěžící odvazuje lano od svého úvazku, jistič musí stáhnout lano dolů tak rychle jak
to jde bez toho, aby se nadměrně zatěžovaly expresky. Na zodpovědnosti jističe je zajistit, že
soutěžící co nejrychleji uvolní lezeckou zónu.

2.5 PRŮBĚH LEZENÍ

a) Stanovená délka doby lezení je 6 minut v kvalifikačním kole a 8 minut v ostatních kolech.
b) V momentě, kdy soutěžící vejde do soutěžní zóny u paty lezecké cesty, má 40 vteřin na to, aby
nastoupil do cesty. Těchto 40 vteřin konečné prohlídky cesty není součástí celkového času
vyhrazeného na přelezení cesty. Nezačne-li soutěžící po vypršení těchto 40 vteřin lézt, musí být ke
startu okamžitě vyzván. Jakákoliv další prodleva bude mít za následek napomenutí pořadatelem. 40 vteřin prohlídky cesty platí i v případě lezení cest stylem FLASH.
c) Každý pokus soutěžícího je považovaný za zahájený a čas se začne měřit v momentě, kdy obě
chodidla soutěžícího opustí zemi.
d) Soutěžící se v průběhu svého pokusu na cestě může ptát, kolik z času mu zbývá, přičemž traťový
rozhodčí musí soutěžícího okamžitě informovat. Když časový limit vyprší, musí dát traťový rozhodčí soutěžícímu pokyn, aby přestal lézt a pokus je v tomto místě ukončen.

2.5.1 V průběhu pokusu na cestě:

a) Soutěžící musí být stále v povolené pozici. To je když:
- soutěžící celým tělem nepřelezl nad/za spodní karabinu expresky, do které ještě nezapnul lano nebo
- soutěžící je schopen dotknout se rukou poslední expresky, do které ještě nezapnul lano (bez
zvedání expresky nohou).
Jedinou výjimkou je, pokud je označen poslední chyt, ze kterého je nutné zapnout lano do dané
expresky. Jakékoliv porušení tohoto pravidla bude mít za následek ukončení pokusu soutěžícího na
dané cestě. Žádný pohyb soutěžícího od momentu, kdy se dostal z povolené pozice pro zapínání lana do expresky, nezvyšuje jeho hodnocení v cestě.
b) Soutěžící musí zapínat expresky ve správném pořadí.
c) Zapínání první expresky ze země je povoleno, pokud na ni ze země dosáhne.
d) Soutěžícímu musí být jističem umožněno vypnout lano z poslední zapnuté expresky a znovu ho do ní zapnout.
e) Pokud zapne soutěžící lano do karabiny v povolené pozici, ale vytvoří tak „Z-klip“, bude
soutěžícímu dovoleno odepnout a znovu připnout (v případě nutnosti i slezením zpět) libovolnou
z expresek v „Z-klipu“ zapojených. Po opravě musejí být všechna postupová jištění zapnuta.

2.6 TECHNICKÉ INCIDENTY

2.6.1 Za technický incident v soutěžích v lezení na obtížnost považujeme:

a) Zlomený nebo uvolněný chyt
b) Otočená expreska nebo karabina
c) Napnuté lano, které soutěžícímu buď pomáhá, nebo brání
d) Jakákoliv jiná událost, která pro soutěžícího vyústí ve znevýhodnění nebo v nespravedlivé
zvýhodnění a kterou soutěžící svým počínáním nezpůsobil.

2.6.2 Posouzení technického incidentu:

a) Jestliže soutěžící spadne a ohlásí, že za pád může technický incident, pak je okamžitě odveden
do speciální izolace, kde musí vyčkat na rozhodnutí o vyšetření proklamovaného technického
incidentu.
b) V případě uznaného technického incidentu je soutěžícímu dán odpočinkový čas ve speciální
izolaci, přičemž během této doby nesmí soutěžící komunikovat s nikým jiným než s organizátory.
Odpočinkový čas soutěžícího před dalším pokusem je přibližně 1 minuta za každý chyt dosažený v
cestě, než došlo k technickému incidentu. Soutěžící, kterého se to týká, má právo na maximální čas
na zotavení 20 minut. V závislosti na délce odpočinkového času rozhodne Hlavní rozhodčí o tom, kdy bude náhradní pokus soutěžícího do soutěže zařazen. Všichni soutěžící, kterých se posunutí startu týká, musejí být informováni.
V případě, že se soutěžící poškozený technickým incidentem v tomto kole již umístil jako první, nebude mu nový pokus povolen.
c) Po dokončení náhradního pokusu na cestě se soutěžícímu započítává nejlepší z jeho pokusů.

2.7 HODNOCENÍ

V případě pádu nebo zastavení soutěžícího Hlavním rozhodčím, rozhoduje o výsledku soutěžícího držení nejvzdálenějšího dosaženého chytu ve směru cesty, případně další aktivní pohyb z tohoto chytu.

2.7.1 Nákres soutěžní cesty

Chyty musí být zakresleny a očíslovány Hlavním stavěčem před začátkem soutěžního kola. Nákres cesty používají traťový rozhodčí k hodnocení výkonů. Každému chytu je přiřazena bodová hodnota,
definovaná vzestupnou číselnou řadou hodnot přiřazených jednotlivým chytům v linii cesty od nástupního chytu do posledního chytu v cestě. Započítávají se pouze chyty dosažené rukama.
Do nákresu cesty mohou soutěžící nahlédnout až po ukončení svého pokusu.

2.7.2 Hodnocení výkonu závodníka

Hodnocení výkonu závodníka provádí traťový rozhodčí po ukončení pokusu a to tímto způsobem:
a) U posledního chytu, který je držený, bude započítána hodnota chytu bez přídavného znaménka
b) U chytu, který je držený a ze kterého je učiněn lezecký pohyb ve směru postupu, bude započítána
hodnota tohoto chytu se znaménkem (+). Toto hodnocení je lepší než držení stejného chytu.
Pro hodnocení pohybu lezce znaménkem (+) by měly být splněny následující podmínky:
- Znatelné změny v pozici těla lezce
- Pohyb nejméně 1 ruky v zájmu chycení dalšího chytu v linii cesty
To, zda závodníci tečují či netečují následující chyt v linii cesty, není pro hodnocení znaménkem (+)
podstatné.
Záleží na úsudku Hlavního rozhodčího, aby určil hranici mezi drženým chytem a pohybem lezce
hodnoceným znaménkem „+“ v rámci každého chytu a odlišil tak významně rozdílné výkony
soutěžících.

2.7.3 Ukončení pokusu na cestě

Pokus soutěžícího na cestě chápeme jako ukončený když:
a) Spadne;
b) Překročí povolený časový limit pro dané kolo
c) Použije k lezení jakoukoliv část stěny, chytu nebo struktur, které byly vyznačeny jako nepřípustné k
lezení
d) Použije k lezení rukama otvory v lezecké stěně určené pro montáž chytů
e) Použije k lezení boční nebo horní okraj lezecké stěny
f) Použije k lezení nýtů (včetně jejich šroubů) nebo expresek
g) Nepodaří se mu zapnout expresku podle pravidel v souladu s odstavcem 2.5.1
h) Dotkne se jakoukoliv částí těla země poté, co nastoupil na cestu
i) Využije jakoukoliv umělou pomůcku

V případě porušení pravidel musí Hlavní rozhodčí nařídit soutěžícímu lezení ukončit. Soutěžící nebo jeho trenér může proti tomuto rozhodnutí podat okamžitý protest. Protestné ve výši 100,- Kč musí být uhrazeno Hlavnímu rozhodčímu současně s podáním protestu. Je-li protest uznán, protestné se vrací. Není-li protest uznán, protestné se nevrací. Je-li takový protest podán, bude soutěžící odveden do speciální izolace. Pořadatelé závodu se protestu musí věnovat, co nejdříve to okolnosti dovolí. Je-li protest uznán, má soutěžící právo na nový pokus. Soutěžícímu je třeba umožnit odpočinek za podobných podmínek jako při technickém incidentu. Po dokončení nového pokusu na cestě se soutěžícímu započítává nejlepší z jeho pokusů.

2.8 POŘADÍ PO KAŽDÉM KOLE

a) Po každém kole soutěže jsou soutěžící seřazení podle hodnocení v souladu s částí 2.7.
b) Pořadí v kvalifikaci se počítá jako geometrický průměr následujícím způsobem:
PT = (r1 x r2) 0,5
Kde: PT = celkové body
r1 = umístění na kvalifikační cestě 1
r2 = umístění na kvalifikační cestě 2.

Nižší celkové body znamenají lepší skóre. Pro každou cestu platí následující: v případě remízy mezi
dvěma nebo více soutěžícími, umístění každého z nich bude aritmetickým průměrem umístění všech
remízujících. Například, je-li na 1. místě 6 remízujících soutěžících, pak průměrné bodové umístění
bude 3,5 [1+2+3+4+5+6=21:6=3.5] nebo jsou-li na 2. místě 4 remízující, bude průměrné bodové
umístění každého z nich 3,5 [2+3+4+5=14:4=3.5]. Při hodnocení je nutné počítat se všemi desetinnými místy, ale v oficiální výsledkové listině se uvedou pouze dvě.

c) Jestliže soutěžící z jakéhokoliv důvodu nenastoupí do jedné z cest v kvalifikačním kole, bude
tomuto soutěžícímu za cestu, kterou nenastoupil, přiřazeno umístění následující za posledním
umístěným soutěžícím. Nenastoupí-li soutěžící na žádnou z cest, nebude hodnocen.
d) Do finále postupuje 8 chlapců a 8 dívek v každé kategorii. Je-li některá z kategorií méně zastoupená může pořadatel tento počet upravit. Stanovená kvóta bude naplněna soutěžícími s nejlepším umístěním z kvalifikace. Je-li stanovená kvóta přesažena v důsledku remízy soutěžících, pak se do finále soutěže kvalifikují všichni remízující soutěžící.
d) Nastane-li po finále na některé pozici remíza, vezmou se v úvahu výsledky soutěžících z kvalifikace.
e) Nastane-li i tak remíza na některých z prvních třech pozicích, o pořadí rozhodne superfinále.

3. BOULDERING

3.1 OBECNĚ

Soutěže v boulderingu sestávají ze série krátkých lezeckých cest zvaných bouldery. Lezní se provádí bez zajištění lanem nad bezpečným dopadištěm z matrací. Soutěž v boulderingu se obvykle sestává z kvalifikačního (2 bouldry) a finálového kola (2 bouldry) pro každou kategorii.
Na každý boulder je určen časový limit, během něhož soutěžící může opakovaně nastoupit ze startovní pozice (viz 3.3.1). Počet pokusů na přelezení bouldru je zaznamenáván do vylezení nebo vypršení časového limitu. Započítává se nejúspěšnější pokus a jeho pořadí.

Na rozdíl od závodů dospělých není hodnocení bouldrů systémem „zóna-top“ , ale počítá se pořadí dosažených chytů … stejně jako na závodech v obtížnosti (viz.3.7.2)

3.1.1 Z bezpečnostních důvodů bouldery musí být:

a) vybaveny dopadovými matracemi. Je na zodpovědnosti Hlavního stavěče, aby byly matrace,
poskytnuté pořadateli, náležitě umístěny, a aby byl počet a charakter boulderů přizpůsoben počtu
dostupných matrací. Jsou-li matrace napojovány, je třeba zakrýt mezery mezi nimi, aby se předešlo
tomu, že mezi ně soutěžící spadne;
b) postaveny tak, aby nejnižší část těla soutěžícího nebyla nikdy výše než 3 metry nad matracemi;
c) postaveny tak, aby neobsahovaly skoky po chytech směrem dolů.

3.2 STARTOVNÍ LISTINY

a) Při kvalifikaci je pořadí soutěžících dané pořadím v prezentační listině.
b) Startovní pořadí ve finále musí být opakem umístění v kvalifikaci, tedy nejlépe hodnocený
soutěžící leze jako poslední. Při shodném hodnocení v kvalifikaci je startovní pořadí podle pořadí v prezentační listině.

3.3 PROHLÍDKA BOULDERŮ

V kvalifikaci ani ve finále není žádný samostatný čas vyhrazený na prohlídku, prohlídka je zde součástí času vyhrazeného na přelezení boulderu. Před prvním pokusem traťový rozhodčí vysvětlí soutěžícímu podmínky startovní pozice, směr a označený TOP (konec bouldru).

3.3.1 Definice startovní pozice

Každý boulder má stanovenou startovní pozici (nástup), odkud musejí začínat všechny pokusy.
Nástup se skládá minimálně z určené pozice (chytu/chytů) pro obě ruce a může obsahovat i povinnou
pozici (stup/stupy) pro jednu nebo obě nohy. V případě, že boulder obsahuje označené stupy, musí
závodníci zahájit pokus s jednou nohou na jednom z těchto stupů. V případě, že boulder obsahuje
nástup s označenými stupy pro obě nohy, závodníci musí umístit svou druhou nohu na druhý
označený stup předtím, než udělají jakýkoli lezecký pohyb. Veškeré pevně určené pozice musí být jasně označeny. Je na uvážení Hlavního stavěče, jestli stanoví, který chyt, je nutné držet levou a který pravou rukou.

3.3.2 Definice topu

Konec boulderu (top) je dosažení posledního chytu oběma rukama. Takový chyt, musí být jasně označen.

3.4 BEZPEČNOST

V prostoru staru a celého lezeného profilu bouldru se smí pohybovat pouze soutěžící a traťový rozhodčí, který za bezpečnost prostoru zodpovídá. Ostatní závodníci, trenéři nebo diváci se v tomtu prostoru nesmí pohybovat.

3.5 PRŮBĚH LEZENÍ

a) Při kvalifikaci lezou soutěžící bouldery v pořadí dle startovní listiny v rámci časového limitu stanoveného pořadatelem závodu.
b) Po neúspěšném dokončení pokusu v jednom soutěžním kole smí závodník okamžitě nastoupit k novému pokusu do vyčerpání časového limitu. Každý pokus soutěžící musí začít z pozice popsané v odstavci 3.3.1. Jednotlivé chyty musejí být průběžně čištěny pomocným rozhodčím nebo personálem pořadatelů tak, aby všichni soutěžící měli stejné podmínky.
Po vylezení  boulderu nebo po vypršení časového limitu se musí soutěžící neprodleně odebrat do učené zóny a uvolnit prostor dalšímu soutěžícímu.
c)Pořadí startujících (startovní listina) zůstává stejné pro 2 a případně 3 kolo.

d) Při finále lezou soutěžící bouldery v opačném pořadí než dopadla kvalifikace (viz 3.2) v rámci časového limitu stanoveného pořadatelem závodu. Ostatní podmínky zůstávají stejné jako pro kolo kvalifikační. Pořadí startujících se nemění mezi 1 a 2 kolem.

3.6 TECHNICKÉ INCIDENTY

Za technické incidenty lze považovat zlomený nebo uvolněný chyt
Když nastane technický incident, pak první následující pokus soutěžícího, kterého technický
incident postihl, na tom boulderu, kde technický incident nastal, je považován za pokračování
původního pokusu.
Pokud soutěžící, kterému se stal technický incident dokončuje svůj pokus po opravě, má k dispozici
zbytek časového limitu z momentu, kdy se technický incident objevil, s tím, že minimální čas jsou 2
minuty.

3.7 HODNOCENÍ

V případě pádu nebo zastavení soutěžícího traťovým rozhodčím (vypršení časového limitu), rozhoduje o výsledku soutěžícího držení nejvzdálenějšího dosaženého chytu ve směru bouldru, případně další aktivní pohyb z tohoto chytu.

3.7.1 Nákres soutěžní cesty

Chyty musí být zakresleny a očíslovány Hlavním stavěčem před začátkem soutěžního kola. Nákres cesty používají traťový rozhodčí k hodnocení výkonů. Každému chytu je přiřazena bodová hodnota,
definovaná vzestupnou číselnou řadou hodnot přiřazených jednotlivým chytům v linii cesty od nástupního chytu do posledního chytu v cestě. Započítávají se pouze chyty dosažené rukama.
Do nákresu cesty mohou soutěžící nahlédnout až po ukončení svého pokusu.

3.7.2 Hodnocení výkonu závodníka

Hodnocení výkonu závodníka provádí traťový rozhodčí po ukončení pokusu a to tímto způsobem:
a) U posledního chytu, který je držený, bude započítána hodnota chytu bez přídavného znaménka
b) U chytu, který je držený a ze kterého je učiněn lezecký pohyb ve směru postupu, bude započítána
hodnota tohoto chytu se znaménkem (+). Toto hodnocení je lepší než držení stejného chytu.
Pro hodnocení pohybu lezce znaménkem (+) by měly být splněny následující podmínky:
- Znatelné změny v pozici těla lezce
- Pohyb nejméně 1 ruky v zájmu chycení dalšího chytu v linii cesty
To, zda závodníci tečují či netečují následující chyt v linii cesty, není pro hodnocení znaménkem (+)
podstatné.
Záleží na úsudku Hlavního rozhodčího, aby určil hranici mezi drženým chytem a pohybem lezce
hodnoceným znaménkem „+“ v rámci každého chytu a odlišil tak významně rozdílné výkony
soutěžících.

3.7.3 Ukončení pokusu na cestě

Pokus soutěžícího na cestě chápeme jako ukončený když:
a) Spadne;
b) Překročí povolený časový limit pro dané kolo
c) Použije k lezení jakoukoliv část stěny, chytu nebo struktur, které byly vyznačeny jako nepřípustné k
lezení
d) Použije k lezení rukama otvory v lezecké stěně určené pro montáž chytů
e) Použije k lezení boční nebo horní okraj lezecké stěny, která není dovolená.
f) Použije k lezení nýtů (včetně jejich šroubů) nebo expresek
g) Dotkne se jakoukoliv částí těla země poté, co nastoupil na cestu
h) Využije jakoukoliv umělou pomůcku

3.8 POŘADÍ PO KAŽDÉM KOLE

a) Po každém kole soutěže jsou soutěžící seřazení podle hodnocení v souladu s částí 3.7.
b) Pořadí v kvalifikaci se počítá jako geometrický průměr následujícím způsobem:
PT = (r1 x r2) 0,5
Kde: PT = celkové body
r1 = umístění na kvalifikační cestě 1
r2 = umístění na kvalifikační cestě 2.

Nižší celkové body znamenají lepší skóre. Pro každou cestu platí následující: v případě remízy mezi
dvěma nebo více soutěžícími, umístění každého z nich bude aritmetickým průměrem umístění všech
remízujících. Například, je-li na 1. místě 6 remízujících soutěžících, pak průměrné bodové umístění
bude 3,5 [1+2+3+4+5+6=21:6=3.5] nebo jsou-li na 2. místě 4 remízující, bude průměrné bodové
umístění každého z nich 3,5 [2+3+4+5=14:4=3.5]. Při hodnocení je nutné počítat se všemi desetinnými místy, ale v oficiální výsledkové listině se uvedou pouze dvě.

c) Jestliže soutěžící z jakéhokoliv důvodu nenastoupí do jedné z cest v kvalifikačním kole, bude
tomuto soutěžícímu za cestu, kterou nenastoupil, přiřazeno umístění následující za posledním
umístěným soutěžícím. Nenastoupí-li soutěžící na žádnou z cest, nebude hodnocen.
d) Do finále postupuje 8 chlapců a 8 dívek v každé kategorii. Je-li některá z kategorií méně zastoupená může pořadatel tento počet upravit. Stanovená kvóta bude naplněna soutěžícími s nejlepším umístěním z kvalifikace. Je-li stanovená kvóta přesažena v důsledku remízy soutěžících, pak se do finále soutěže kvalifikují všichni remízující soutěžící.
d) Nastane-li po finále na některé pozici remíza, vezmou se v úvahu výsledky soutěžících z kvalifikace.
e) Nastane-li i tak remíza na některých z prvních třech pozicích, o pořadí rozhodne superfinále.

4. LEZENÍ NA RYCHLOST

4.1 OBECNĚ

Soutěže v lezení na obtížnost se konají na účelově vyrobených umělých stěnách s minimální výškou 9 metrů a minimální šířkou každé cesty 2,5 metru.Soutěže v lezení na rychlost se obvykle sestávají z kvalifikačního a finálového kola.
Soutěže v lezení na rychlost se odehrávají buď na:
a) dvou cestách podobné délky, profilu a obtížnosti (Klasický formát);
nebo
b) dvou nebo více paralelních cestách identické délky profilu a obtížnosti (Rekordový formát).

4.1.1 Klasický  formát

V Klasickém formátu každý soutěžící leze v kvalifikaci a v každém kole finálové části obě cesty.

4.1.2 Rekordový  formát

V Rekordovém formátu leze každý soutěžící v kvalifikaci dvě cesty, ale pouze jednu cestu ve
vyřazovacích kolech finále. U Rekordového formátu se musí lézt stylem FLASH.

4.2 BEZPEČNOST

4.2.1 Všechny cesty se musejí lézt s horním jištěním (top-rope) a soutěžící je jištěný zespodu. Lano se
používá jednoduché.
4.2.2 Horní jištění musí procházet skrze dva oddělené jistící body, z nichž každý se sestává z karabiny
s pojistkou, připevněné k jistícímu bodu expreskou se správně zapnutou 8 mm nebo 10 mm karabinou
Maillon Rapide.
4.2.3 Vratný jistící bod musí být umístěný nad/za koncový spínač časomíry nebo cílové signalizační
zařízení pro danou cestu.
4.2.4 Umístění jistících bodů musí být takové, aby tyto body nepomáhaly, nebránily nebo
neohrožovaly soutěžícího v lezení na cestě.
4.2.5 Lezecké lano musí být připevněné k úvazku každého soutěžícího. Připevněné musí být buď:
a) za pomoci osmičkového uzlu, zajištěného dalším uzlem, nebo
b) za pomoci karabiny se šroubovacím zámkem takového typu, který minimalizuje nebezpečí příčného
zatížení a vycvaknutí lana z karabiny, nebo použitím dvou karabin se šroubovacím zámkem proti
sobě. Lezecké lano musí být spojeno s karabinou/karabinami osmičkovým uzlem, zajištěným další
uzlem.
4.2.6 Každé lano je ovládáno dvěma jističi. Jističi musejí stát na takovém místě pod stěnou, aby se
vyhnuli nebezpečí úrazu zaviněného pádem soutěžícího, padajícími chyty či jiným vybavením, které
může nastat v průběhu lezení.
Po celou dobu lezeckého pokusu soutěžícího na cestě musejí jističi dávat neustále dobrý pozor na
jeho postup, aby zajistili že:
a) Pohyb soutěžícího nebude nijak omezován příliš napjatým lanem;
b) Všechny pády budou zastaveny bezpečným způsobem;
c) Soutěžící nebude vystaven žádným nepřiměřeným pádům;
d) Je věnována velká pozornost zajištění toho, aby nebyl padající soutěžící vystaven žádnému
nebezpečí zranění způsobenému hranou převisu nebo jiným prvkem lezecké stěny.
4.2.7 Po dokončení pokusu či po pádu je nutné soutěžícího spustit na zem. Je třeba dávat pozor, aby
se soutěžící nedostal do kontaktu s žádným na zemi nebo jinde umístěným zařízením.
4.2.8 Z cest je třeba odstranit všechno přebytečné vybavení (karabiny, expresky, nýty apod.). Nýty,
které nelze odstranit, je možné používat při lezení jako stupy.
4.2.9 Cesty je třeba postavit tak, aby si soutěžící příliš nepřekáželi a nemohli rozptylovat jeden
druhého. Nejsou-li linie cest vertikální, měly by být odkloněny různými směry.

4.3 MĚRENÍ ČASU NA CESTĚ

4.3.1 Čas lezení se měří buď za pomoci elektro-mechanického zařízení, nebo manuálně s přesností
na dvě desetinná místa (0.01 vteřiny). Výsledkové listiny musí uvádět časy s touto přesností.
4.3.2 Je-li použito elektro-mechanické zařízení, pak měříme čas lezení s přesností na 0,01 vteřiny.
Elektro-mechanický systém měření musí být schopen hlídat předčasný start. Za předčasný start se
považuje reakční doba kratší než 0.1 vteřiny.
4.3.3 V případě poruchy zařízení časomíry v průběhu pokusu nesmí být použito manuálního měření
času a pro všechny soutěžící v daném rozřazovacím kole bude ohlášen technický incident.
4.3.4 Při použití manuálního měření času musí být každá cesta vybavena startovním signalizačním
zařízením ovládaným startérem. Start je signalizován jasným zvukový signálem. Každou cestu bude
měřit rozhodčí se dvěma asistenty, všichni vybaveni stopkami. Čas pokusu každého soutěžícího na
cestě musí být zaznamenán Hlavním rozhodčím, který zaznamená průměrný čas všech stopek a
vyloučí zřejmé měřící omyly.

4.4 DOKONČENÍ CESTY

4.4.1 Pokus je chápán jako úspěšně dokončený v případě, že byl lezen v souladu s pravidly a
soutěžící rukou stiskl spínač časomíry.
4.4.2 Pokus soutěžícího je hodnocen jako neúspěšný když, kterýkoliv soutěžící poruší o pravidlo o
předčasném startu nebo když:
a) Spadne;
b) Použije k lezení chyty nebo prvky, které k výstupu nebyli povoleny
c) Použije k lezení boční nebo horní okraj lezecké stěny
d) Dotkne se jakoukoliv částí těla země poté, co nastoupil na cestu
e) Využije jakoukoliv umělou pomůckou

4.5 ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

4.5.1 Informace o předběžném umístění a čase lezení v každém kole soutěže musí být zveřejněna po
stanovení výsledků.
a) na elektronickém displeji (tabule nebo obrazovka), nebo
b) na oficiální soutěžní nástěnce, pokud varianta a) není možná.
4.5.2 Celkové výsledkové listiny musejí obsahovat časy soutěžících na všech cestách ve všech kolech.
4.6 KVALIFIKACE – KLASICKÝ FORMÁT
4.6.1 Cesty v kvalifikačním kole a finálových kolech musejí být ty samé.
4.6.2 Startovní pořadí kvalifikačního kola musí být opakem umístění v aktuálním průběžném rankingu.
Soutěžící bez umístění začnou v daném kole jako první, a to v náhodném pořadí.
4.6.3 Každý soutěžící leze nejdříve cestu 1. Po jejím úspěšném přelezení pak pokračuje na cestu 2.
4.6.4 Každý soutěžící bude hodnocen na základě souhrnného času dosaženého na obou cestách.
4.6.5 Nepodaří-li se soutěžícímu dokončit jednu z kvalifikačních cest, bude vyřazen a umístí se na
posledním místě.

4.7 KVALIFIKACE – REKORDOVÝ FORMÁT

4.7.1 Startovní pořadí kvalifikačního kola musí být náhodné. Soutěžící jsou rozděleni do dvou stejně
(skoro stejně) početných skupin.
46.7.2 Obě cesty jsou lezeny zároveň a soutěžící vždy lezou ve dvojicích. Když soutěžící dokončí svůj
pokus na první cestě je zařazen a konec startovní listiny druhé cesty. Příklady:

 

4.7.3 Každý soutěžící bude hodnocen na základě lepšího času dosaženého na jedné z cest.
4.7.4 Nepodaří-li se soutěžícímu dokončit obě cesty, bude vyřazen a umístí se na posledním místě.

4.8 FINÁLE

4.8.1 Počet soutěžících ve finálovém kole:
a) Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo 16 nebo více, pak se do finále kvalifikuje 16
soutěžících;
b) Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo mezi 16 a 7, pak se do finále kvalifikuje 8
soutěžících;
c) Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo mezi 8 a 3, pak se do finále kvalifikují 4
soutěžící;
d) Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo menší než 4, pak je nutné kvalifikaci
zopakovat, dokud se do finále nekvalifikují alespoň 4 soutěžící.
Finálové kolo se tedy může skládat z následujících fází: osmifinále, čtvrtfinále, vždy se skládá ze
semifinále a finále.
V případě, že se závody I. a II. kategorie uskuteční se zahraniční účastí (Open), nesmí zahraniční
účastníci ovlivnit počty postupujících českých závodníků. Celkový počet postupujících bude pro
finálové kolo navýšen o postupující zahraniční účastníky. Toto ustanovení platí pro všechny věkové
kategorie.
4.8.2 Finálové kolo se musí odehrávat jako série vyřazovacích kol, která se rozhodují na základě
souhrnného času soutěžících na obou cestách – Klasický formát, nebo podle dosaženého času na
jedné cestě – Rekordový formát.
Celkové výsledky těch soutěžících, kteří ve vyřazovacím kole vypadnou v osmifinále (místa 9 – 16) a
ve čtvrtfinále (místa 5 – 8), musejí být určeny podle času dosaženého v tomto kole.
4.8.3 Startovní pořadí pro první vyřazovací kola finále musí být stanoveno na základě umístění
v kvalifikaci, a to následujícím způsobem:

Tabulka

Startovní pořadí v následujících vyřazovacích kolech ukazuje následující schéma č. 1:

Pavouk

Schéma č. 1 – Startovní pořadí pro jednotlivá vyřazovací kola finálové části soutěže pro (shora) 16, 8
a 4 finalisty.
Soutěžící uvedený ve vyšším rámečku schématu začne na cestě číslo 1 (Klasický formát), respektive
leze cestu č. 1 (Rekordový formát).
4.8.4 Jestliže se jednomu soutěžícímu v některém finálovém vyřazovacím kole nepodaří dokončit svoji
cestu, bude vyřazen, a druhý soutěžící z páru bude pak vyhlášen vítězem mezi těmito dvěma.
Vyřazený soutěžící bude v této fázi finálového kola zařazen na poslední pozici. Nepodaří-li se
žádnému z obou soutěžících dokončit dané cesty, nebo se jednomu nepodaří dokončit danou cestu a druhý dvakrát poruší pravidlo o předčasném startu, pak je nutné toto rozřazovací kola okamžitě
zopakovat, dokud není rozhodnuto o vítězi.
Poznámka: pokud soutěžící spadne ve finálovém kole, není vyřazen v těchto případech:
a) oba soutěžící spadnou v rámci jednoho vyřazovacího kola(=oba startují znovu);
b) druhý soutěžící z dvojice v tomtéž kole dvakrát předčasně vystartuje(=oba startují znovu);
c) v semifinále pád neznamená vyřazení, ale účast v malém finále o 3. a 4. místo.
4.8.5 Vždy musí proběhnout rozřazovací kolo o třetí a čtvrté místo (malé finále), a to dříve než
proběhne finále o 1.a 2. místo.

4.9. HODNOCENÍ PO KAŽDÉM KOLE

4.9.1 Po každém kole soutěže musí být určeno pořadí soutěžících
4.9.2 Remíza soutěžících:
a) Nastane-li po kvalifikačním kole remíza dvou nebo více soutěžících na poslední příčce (příčkách),
která(é) se ještě kvalifikuje(í) do finále, a je tak překročen počet stanovených soutěžících pro finále
v souladu s článkem 4.8.1, pak do finále nepostupuje žádný z těchto soutěžících. Všichni budou
ohodnoceni stejně;
b) Nastane-li po kvalifikačním kole remíza dvou nebo více soutěžících na jakémkoliv jiném, než na
posledním kvalifikačním místě, budou tito soutěžící náhodně rozmístěni ve startovním pořadí;
c) V případě dvou remízujících soutěžících v semifinálovém nebo finálovém vyřazovacím kole finále
soutěže, bude o vítězi rozhodnuto v přídavných vyřazovacích kolech mezi těmito dvěma soutěžícími;
d) V případě dvou remízujících soutěžících v jakékoliv jiné fázi finálového kola bude o vítězi
rozhodnuto na základě výsledků z předcházející fáze finálového kola, pro první fázi finálového kola
budou v tomto smyslu relevantní výsledky z kvalifikačního kola.

4.10 OFICIÁLNÍ TRÉNINK

4.10.1 Pokud je to možné, závodníci by měli mít vyhrazen čas na oficiální trénink v závodních cestách
před zahájením kvalifikačních kol. Čas zahájení tréninku oznámí hlavní rozhodčí při technickém
meetingu (v případě nutnosti oznámí důvody, proč není oficiální trénink možný).
4.10.2 Každý závodník má nárok na 1 tréninkový pokus v každé kvalifikační cestě.
4.10.3 Trénink by měl obsahovat ukázku signálů startovacího zařízení včetně signálu pro předčasný
start.
4.10.4 Závodníci nastupují k tréninkovým pokusům ve stejném pořadí, jako je jejich startovní pořadí
pro kvalifikace.

4.11 PRŮBĚH LEZENÍ

4.11.1 Je-li soutěžící zavolán na start, postaví se na pozici přibližně 2 metry před lezeckou stěnu.
4.11.2 Umístění spínače startovního signálu musí být pro oba soutěžící ve stejné vzdálenosti. Startér
musí zaujmout takovou pozici, aby ho žádný ze soutěžících neviděl. Startér nesmí být nikdo oficiálních
soutěžních činitelů ČHS.
4.11.2 Jakmile jsou oba soutěžící připraveni před lezeckou stěnu, startér musí říct „Na místa“.
S povelem „na místa“ se každý soutěžící postaví na startovní pozici: soutěžící má jedno nohu na
podlaze /nebo na elektronickém spínači, druhá noha může být v jakékoliv pozici a jedna nebo obě
ruce jsou na nástupním chytu. Když jsou lezci na místech v klidu ve startovní pozici, pak startér řekne
„Pozor!“ a po krátké pauze (< 2 vteřiny) dá startér krátký (< 2 vteřiny), hlasitý a jasně slyšitelný signál
ke startu nebo, v případě používání manuální časomíry, řekne „start!“ Veškeré ústní instrukce musejí
být hlasité a jasně slyšitelné. Pauza před startovním signálem se musí během závodu měnit, ale nikdy
nesmí přesáhnout 2 vteřiny.
4.11.4 Jakmile je dán povel nebo signál ke startu, každý soutěžící musí zahájit svůj pokus na cestě.
Žádný protest proti startovním povelům nebo signálům nebude uznán, jestliže soutěžící jasně nedá
najevo zvednutím ruky, že není připraven, když startér řekne „Pozor! “
4.11.5 Jestliže se měří čas manuálně, nesmí být nikde slyšet žádný hluk ani nic jiného, co by mohlo
soutěžící rozptylovat a zabránit tak tomu, aby byl povel ke startu jasně slyšitelný všemi soutěžícími
a/nebo rozhodčími.
4.11.6 V případě předčasného startu musí startér okamžitě zastavit oba soutěžící. Povel musí být
jasný a hlasitý. Soutěžící, který dvakrát předčasně vystartuje v kvalifikaci nebo v jednom vyřazovacím
kole, bude vyloučen.
4.11.7 Na konci každé cesty musí soutěžící zastavit časomíru tím, že rukou stiskne její spínač.
4.11.8 Závodník má v cestě jeden pokus, pokud nedojde k technickému incidentu nebo předčasnému
startu. Pokud závodník poruší pravidlo o předčasném startu (2x vystartuje předčasně), je vyřazen a
soupeř paralelní cestu leze sám.

4.12 TECHNICKÉ INCIDENTY

4.12.1 Technický incident v soutěžích v lezení na rychlost definujeme jako:
a) Zlomený nebo uvolněný chyt;
b) Napnuté lano, které soutěžícímu pomáhá;
c) Příliš povolené lano, které soutěžícímu překáží;
d) Porucha systému časomíry;
e) Jakákoliv jiná událost, která pro soutěžícího vyústí ve znevýhodnění nebo v nespravedlivé
zvýhodnění a kterou soutěžící svým počínáním nezpůsobil.
4.12.2 V případě technického incidentu v kvalifikaci má soutěžící nový pokus, při kterém leze sám.
V případě technického incidentu, který soutěžícího poškodil, se do výsledků počítá lepší dosažený
výkon. Jinak se počítá výkon dosažený v náhradním pokusu.
Pokud je soutěžící postižen technickým incidentem v průběhu jakéhokoliv rozřazovacího kola ve
finále, pak jeho soupeř musí pokračovat v lezení. Je-li technický incident uznán, pak musejí
rozřazovací kolo opakovat oba soutěžící, pokud soutěžící, který neutrpěl technický incident nebyl již
vyřazen. Pak by lezl soutěžící postižený uznaným technickým incidentem sám.
Pokud je nutná oprava, tak všichni závodníci postiženi technickým incidentem musí čekat v oddělené
izolaci, dokud není oprava dokončena. To neplatí, pokud se leze systémem FLASH. Toto je platné
také pro soutěžící v kvalifikačním kole, kde se používá Klasického formátu pro soutěžící, kteří ukončili
svůj pokus na cestě, kde se sice technický incident nestal, ale kteří ještě musejí nastoupit ke svému
pokusu na druhé cestě.
Soutěžící postiženi technickým incidentem mají nárok na minimální čas 5 minut na zotavení.